Demokratia

Tasapuolinen demokratia

Kaikille vaaleissa ehdokkaita asettaville ryhmille on annettava rahallista tukea vaalijulisteiden hankkimiseen sekä yleiseen vaalikampanjointiin. Lisäksi kaikille ryhmille on annettava enemmän tilaisuuksia olla tasavertaisesti esillä Yleisradion ohjelmissa. Uusien puolueiden menestymismahdollisuuksia ei saa rajoittaa jättämällä ne vaaliaikaan huomiotta eikä keinotekoisten vaalikynnysten luomisella ja ylläpitämisellä.

Osallistava demokratia

Nyky-yhteiskunta on tekniikaltaan monimutkaisempi kuin demokraattisen yhteiskuntamallin alkutaipaleella. Lisäksi yhteiskunnan ja maailman tilanne muuttuu hyvin nopeasti, eikä ehdokasvalintoja tehdessä ole kaikkia ehdokkaiden kantoja tiedossa.

Kansalaisilla tulee olla mahdollisuus saada riittävästi tietoa edustajiensa tekemistä poliittisista päätöksistä ja syistä jotka ovat johtaneet ratkaisuun. Parantuneen tiedonsaannin mahdollistamana myös maamme demokraattista järjestelmää on kehitettävä enemmän vuorovaikutusta suosivaksi, osallistuvaksi demokratiaksi. Kansalaisilla tulee olla paremmat mahdollisuudet vaatia lisää tietoa käsiteltävistä asioista ja päätöksistä, sekä vaikuttaa itse päätöksentekoon, esimerkiksi kansalaisaloitteiden ja kansanäänestysten muodoissa.

Lisää Piraattipuolueen näkemyksiä kansalaisaloitteista ja kansanäänestyksistä voit lukea puolueen antamista lausunnoista:
Lausunto perustuslain tarkistamiskomitean mietinnöstä (pdf)
Lausunto suoran demokratian kehittämisestä (pdf)

Demokratia ja Euroopan unioni

Demokratian ja kansalaisoikeuksien rappeutumiseen Euroopan Unionissa on puututtava. EU:n jäsenenä Suomella on oikeus ja velvollisuus vaatia unionia hallittavan demokraattisesti ja siten että yksityisyyttä, viestintäsalaisuutta ja sananvapautta kunnioitetaan unionissa täysimääräisesti. Se, mitä teemme tai jätämme tekemättä osana suurta talousmahtia, ei kosketa ainoastaan suomalaisia, vaan heijastuu välittömästi ihmisten hyvinvointiin ja oikeusturvaan kaikkialla maailmassa. Piraattipuolue pyrkii osallistumaan EU:n päätöksentekoon niin kauan kuin Suomi on unionin jäsen. Piraattipuolue ei ota kantaa jäsenyyteen.

Sähköinen äänestys

Piraattipuolueen mielestä sähköinen äänestys ei tuo mitään olennaista lisäarvoa vaalijärjestelmään. Lue lisää!

Etäosallistuminen yhdistyksissä

Piraattipuolue tarjosi aktiivisesti asiantuntemustaan viranomaisten käyttöön kun sähköistä etäosallistumista koskevaa yhdistyslain muutosta valmisteltiin. Piraattipuolue on pääosin tyytyväinen muutoksiin, joiden myötä sähköinen etäosallistuminen sallittiin yhdistystoiminnassa. Piraattipuolue olisi kuitenkin mennyt uudistuksessa pidemmälle ja sallinut kokonaan sähköiset yhdistyksen kokoukset. Yhdistystoiminnassa tapahtuvaa etäosallistumista koskevia Piraattipuolueen lausuntoja löytyy Lausunnot-sivulta.