Turku-Uotila_Janne

Janne UOTILA

Varsinais-Suomen piiriyhdistyksen hallituksen jäsen,
tuotantotyöntekijä, pääluottamusmies

Varsinais-Suomi: Turku

Olen 36-vuotias turkulainen ja työskentelen rakennustuoteteollisuudessa ja olen tehtaan pääluottamusmies. Ammatillista koulutusta minulla on erikoisammattitutkinnon ja kahden ammattitutkinnon verran. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kaksi lasta.

Ihmisoikeuksien toteutumiseen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota. Myös yksityisyydensuojaan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota kaikilla elämän osa-alueilla. Oikeus yksityisyyteen on osa ihmisoikeuksia. Teknologian kehitys luo yhä uusia mahdollisuuksia ihmisten valvontaan ja seurantaan. Siksi kaikissa uusissa ratkaisuissa on kiinnitettävä huomiota erityisesti ihmisten yksityisyyden suojan toteutumiseen. Yksityisyydensuojan loukkaukset ja väärinkäytökset on sanktioitava riittävällä tavalla.

Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen on huomioitava kaikessa toiminnassa. Sähkön- ja lämmöntuotannossa on siirryttävä entistä voimakkaammin päästöttömään energiantuotantoon, eli fossiiliset polttoaineet on korvattava erityisesti aurinko- ja tuulivoimalla sekä ydinvoimalla. Siirtymistä kestävään ja puhtaaseen energiantuotantoon on ohjattava mieluummin päästöjä verottamalla, kuin maksamalla tukia yksittäisille tuotantotavoille.

Ympäristöasioissa erityistä huomiota on kiinnitettävä merien ja vesistöjen suojeluun, joihin on panostettava entistä enemmän. Puhtaat, terveet ja monimuotoiset vesistöt ovat ratkaisevassa asemassa ekosysteemien ja koko maapallon elämän kannalta. Erityisesti Itämeren suojeluun on panostettava lisää resursseja.

Kannatan raideliikenteen kehittämistä yleisesti sekä erityisesti Turussa ja Turun seudulla. Tunnin juna Turusta Helsinkiin sekä Turun raitiotie -hankkeet toisivat alkuvaiheessa suuret positiiviset työllisyysvaikutukset. Nämä ovat myös tärkeitä investointeja tulevaisuuden infraan. Hyvin toimiva ja nykyaikainen raideliikenne mahdollistaa tehokkaan ja sujuvan liikkumisen ilmastoystävällisellä tavalla. Raideliikenne on siis tärkeä ratkaisu tulevaisuuden kestävälle, vastuulliselle ja tehokkaalle yhteiskunnalle.

Työn verotusta on alennettava painottaen alempia tuloluokkia. Työn verotuksen alentaminen lisää työntekijöiden nettoansioita ja ostovoimaa.

Verotusta on yksinkertaistettava poistamalla erilaisia verovähennyksiä. Tästä aiheutuva verojen nousu on korvattava veroprosentteja vastaavasti alentamalla. Eli verovähennysten poisto ei saa lisätä yleistä kokonaisveroastetta.

Sosiaaliturvan tulee perustua pääosiltaan kaikkien kansalaisten vastikkeettomaan perustuloon, joka mahdollistaa kohtuullisen elintason ja kannustaa hankkimaan ylimääräisiä tuloja. Perustulon rinnalla tulee säilyttää ansiosidonnainen työttömyyskorvaus.

Suorista yritystuista, mukaan lukien kansalliset maataloustuet, on pääosin luovuttava. Yritystuet aiheuttavat tehottomuutta ja vääristävät kilpailua.  Yritystukien karsiminen on aloitettava erityisesti ympäristölle ja ilmastolle vahingollisista tuista. Yritys- ja maataloustukia karsimalla saadaan myös säästettyä merkittävästi valtion menoista ja helpotettua veropainetta. Maataloustukien karsiminen on järkevää aloittaa maito- ja lihataloudelle ohjatuista tuista. Liha- ja maitotuotantoa vähentämällä on mahdollista vähentää merkittävästi päästöjä ja parantaa ympäristön tilaa.